Министр вәкаләте

Министр Татарстан Республикасы Конституциясендә каралган тәртиптә вазыйфага билгеләнә һәм вазыйфадан азат ителә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 6 июлендә 321 номерлы карары белән расланган “Татарстан Республикасы Сәүдә һәм тышкы икътисадый хезмәттәшлек министрлыгы” турында нигезләмәсе).

  • Шәхси идарә нигезендә Министрлык эшчәнлеге белән җитәкчелек итүне оештыра һәм Министрлыкка йөкләнелгән бурычларны үтәтүдә шәхси җавап тота;
  • Министрлыкның структур бүлекчәләре турында нигезләмәләрне раслый, Министрлык хезмәткәрләрен вазыйфага билгели һәм вазыйфадан азат итә, министр урынбасарлары арасында вазыйфаларны бүлә;
  • Татарстан Республикасының чит илләрдәге һәм Россия Федерациясендәге сәүдә-икътисадый вәкилләрен билгеләү өчен кандидатуралар турындагы тәгъдимнәрен Татарстан Республикасы Хөкүмәтенә кертә.
  • Үзенең компетенциясе кысаларында приказлар чыгара, аларның үтәлешен контрольдә тотуны оештыра;
  • Билгеләнгән кысаларда хезмәт күрсәтүчеләр санын, хезмәткә түләү фондын һәм бюджет ассигнованиясен штатлар расписаниясен, Министрлыкны тотуга киткән чыгымнар сметасын раслый.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International